SLUŽBENA PUTOVANJA 2016 – zadnje izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

Od 01.01.2016. godine, zadnjim izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 137/15), propisano je da se za porezne svrhe dnevnica može neoporezivo isplatiti za službeno putovanje koje traje maksimalno 30 dana neprekidno. Ako putovanje traje dulje od 30 dana dnevnica se smatra plaćom radnika i oporezuje se u punom iznosu. Međutim, radniku se u tom slučaju može isplatiti neoporeziva naknada za odvojeni život prema Pravilniku o porezu na dohodak.

Isto tako pojašnjeno je da ako je na službenom putovanju osiguran jedan obrok ( ručak ili večera ), neoporezivi iznos dnevnice za sl. putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno a koji se isplaćuje u novcu umanjuje se za 30%, odnosno ako su osigurana dva obroka ( ručak i večera ) umanjuje se 60%.

To znači da poslodavac može isplatiti neoporezivo ako je osiguran jedan obrok ( npr od strane organizatora seminara ), iznos do 119,00 kuna, a ako sl. putovanje traje od 8-12 sati 59,50 kuna. Ako su na putovanju osigurana dva obroka iznos dnevnice je 68,00 kuna za putovanje koje traje više od 12 sati a za putovanje od 8-12 sati 34,00 kune.
Isto ograničenje propisano je i za terenski dodatak u tuzemstvu i inozemstvu.