Od 1. siječnja 2015. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost uvodi se postupak obračuna PDV-a po naplaćenim naknadama kojeg mogu primjenjivati svi porezni obveznici čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a.

Porezni obveznik koji primjenjuje oporezivanje prema naplaćenim naknadama u slijedećim slučajevima primjenjuje iznimke vezane za utvrđivanje obveze plaćanja PDV-a i prava na pretporez:

  • iznimno od članka 30. Zakona – obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja.
  • Iznimno od članka 57. Zakona – ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge.

Iznimke od primjene postupka

Obračun PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje se na:

  1. isporuke dobara unutar Europske unije,
  2. stjecanje dobara unutar Europske unije,
  3. isporuke ili premještanje dobara iz članka 30. stavaka 8. i 9. ovoga Zakona,
  4. usluge iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona,
  5. isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 1. točki 7. i članku 75. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona te u slučaju iz članka 7. stavka 9. ovoga Zakona,
  6. isporuke u okviru posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici.

Dakle, kod navedenih isporuka porezni obveznici koji obavljaju ovaj postupak obračuna PDV-a, kod obračunavanja PDV-a i korištenja pretporeza, postupat će na isti način kao i redovni porezni obveznici, primjenjujući pravila koja vrijede za obračun prema obavljenim isporukama.

Izdavanje računa, evidencije i izvještavanje

Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama u računu mora navesti „obračun prema naplaćenim naknadama”.

Na računima izdanim u postupku obračuna prema naplaćenim naknadama više ne treba stavljati oznaku R2.
Porezni obveznici koji od 1. siječnja 2015. žele promijeniti način oporezivanja pisanu izjavu trebaju dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije 20. siječnja 2015.

Ako porezni obveznici do navedenog roka ne dostave pisanu izjavu o promjeni načina obračuna PDV-a, smatrat će se da od 1. siječnja 2015. godine primjenjuju postupak obračuna PDV-a koji su primjenjivali i u 2014. godini.

Predložak izjave o promjeni načina obračuna preuzmite ovdje