Srijeda, 06.05.2015.

Dana 28. ožujka 2015. na snagu je stupio novi, treći Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Nar. nov., br. 32/15., dalje: novi Pravilnik), a čijim je stupanjem na snagu u cijelosti prestao vrijediti Pravilnik iz 2011.Iz istog proizlazi obveza za poslodavce da svoje evidencije o radnicima i radnom vremenu usklade s novim Pravilnikom za preostale radne dane u ožujku, počevši od 28. ožujka 2015. pa nadalje. Zakonska je obveza da se evidencije vode pisano u obliku knjige ili u elektroničkom obliku.

 1. OBVEZNI PODATCI EVIDENCIJE O RADNICIMA ( čl.3 )
 2. Člankom 3. novog Pravilnika propisani su minimalni podatci o radnicima koje mora sadržavati evidencija o radnicima. Izmjene, u odnosu na prethodni Pravilnik, nisu preopsežne.

  Poslodavac počinje voditi posebnu evidenciju danom početka rada osoba čiji rad koristi te ju ažurno
  vodi do prestanka rada tih osoba kod poslodavca.

 3. POSEBNA EVIDENCIJA O RADNICIMA ( čl.4.)
 4. Uz podatke o radnicima iz čl. 3. novog Pravilnika u obvezi voditi i posebne evidencije o radnicima čiji rad koristi.

  1. Radnici koji su mu povremeno ustupljeni od s njim povezanog društva
  2. Osobe koje se kod poslodavca nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  3. Redoviti studenti koji kod poslodavca rade posredovanjem ovlaštenih studentskih centara
  4. Redoviti učenici koji kod poslodavca rade posredovanjem ovlaštenih srednjoškolskih ustanova
  5. Redoviti učenici ustanova za strukovno obrazovanje koji kod poslodavca pohađaju praktičnu nastavu i vježbe
 5. PODATCI O RADNOM VREMENU ( čl.8.)
 6. Člankom 8. st. 1. novog Pravilnika navedeni su podatci koje mora sadržavati evidencija o
  radnom vremenu radnika a čl.12. propisano je da je obvezne podatke o radnom vremenu poslodavac obvezan voditi i za radnike koje, zbog posebnosti njihova poslova, radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnik određuje samostalno – npr. rukovodeće osobe, radnici članovi obitelji obrtnika. Podatci o radnom vremenu mogu se voditi pisano u obliku knjige ili u elektroničkom obliku uz uporabu kratica, ali je potrebno jasno i nedvojbeno pojašnjenje značenja svake kratice.

Pravilnikom koji je sad na snazi uvedene su neke neznatne novosti u evidenciju o radnicima i radnom
vremenu, kao što su tri nova obvezna podatka:

 • vrijeme terenskog rada,
 • vrijeme korištenja rodiljnih i roditeljskih dopusta i
 • vrijeme nenazočnosti tijekom dnevnog rasporeda po zahtjevu radnika.

 

Izmijenjena je i odredba o ažurnosti podataka koji moraju biti ažurni na kraju odnosno po završetku radnog dana, a samo ako neki od podataka nije poznat, odmah po saznanju tog podatka.

Dana je i nova obveza pri evidentiranju radnog vremena, a to je evidentiranje vremena dnevnog odmora i vremena tjednog odmora .
Rok za čuvanje evidencija produljen s četiri na šest godina.

Bitno je naglasiti, iako izravno nije navedeno u samom Pravilniku, da se na podatcima iz evidencije o radnom vremenu radnika temelje podatci za obračun plaće, odnosno obračun plaće radnika mora odgovarati evidenciji o radnom vremenu tog radnika.

Izvor: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_32_668.html