Za sva službena putovanja koja započinju nakon 01.01.2015. uz troškove putovanja podmirene od strane radnika gotovinom ili privatnom karticom obvezno je prikazati i sve troškove prijevoza i smještaja bez obzira na način podmirivanja troškova.

TROŠKOVI KOJI SE NE ISKAZUJU U JOPPD-u : parkiranja, reprezentacija, gorivo za službeno vozilo, troškovi održavanja vozila, carinski troškovi, poštarina, administrativne pristojbe ….
Rok za konačni obračun putnih naloga u inozemstvo je 7 dana od dana kad je putovanje završeno a za tuzemne naloge nije propisan već se očekuje od poslodavca da u razumnom roku obavi obračun podnesenog putnog naloga.

Danom konačnog obračuna podrazumjeva se dan kad je ovlaštena osoba potpisala putni nalog i time odobrila isplatu tih putnih troškova radniku. Prije toga radnik je dužan pribaviti i priložiti sve vjerodostojne isprave i obaviti obračune dnevnica i prijeđenih kilometara. Člankom 14. stavkom 2. Pravilnika propisano je da se izdaci za službena putovanja iz članka 13. toga Pravilnika (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo) obračunavaju na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu. Neovisno u kojem obliku se izdaje, putni nalog kao vjerodostojna isprava sadrži osobito slijedeće podatke: nadnevak izdavanja, ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje, mjesto u koje osoba putuje, svrha putovanja, vrijeme trajanja putovanja, vrijeme kretanja na put, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sat), vrijeme povratka s puta, potpis ovlaštene osobe, pečat, obračun troškova, likvidaciju obračuna te izvješće s puta. Uz putni nalog obvezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito: računi za cestarine, preslike ili potvrde putnih karata, računi za smještaj i drugo. Trošak cestarine potrebno je povezati sa putnim nalogom a ako je naplaćena ENC-om potrebno je priložiti ispis ENC-a s interneta sa vidljivim brojem kartice, nadnevkom i vremenom ulaska i izlaza sa autoceste te cijena izražena u kunama.
Dakle,putni nalog kao vjerodostojna isprava je dokaz koji se sastavlja povodom i u vrijeme nastanka službenog događaja, a uz kojeg se obvezno prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci.

U trenutku upućivanja osobe na službeni put mora biti ispisan u papirnatom obliku i sadržavati sve obvezne elemente putnog naloga uključujući potpis ovlaštene osobe i pečat sukladno navedenim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak.

Rok za predaju obrasca JOPPD po putnom nalogu je 15. dan u mjesecu za konačno obračunane putne naloge u prethodnom mjesecu.

Za sve troškove po putnom nalogu koji su obračunati a nisu isplaćeni potrebno je predati obrazac do 15.u mjesecu za prethodni mjesec sa iskazanom neisplatom. Nakon konačnog obračuna i isplate putnog naloga potrebno je napraviti ispravak izvornog obrasca.

Excel tablicu za pregled neoporezivih dohodaka preuzmite ovdje.