Novi račun za plaćanje općekorisne funkcije šuma

Četvrtak, 12.02.2015.

Prema novoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. objavljenoj u Narodnim novinama br.12/15, od 02.02. 2015., naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma uplaćuje se na novi uplatni račun:

HR12 1001 0051 8630 0016 0

U pozivu na broj upisuje se:

Model HR68 5126- OIB –isplatitelja.

ADRESA ( za slanje god. obračuna )

HRVATSKE ŠUME” d.o.o. Direkcija Zagreb
Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2,
10 000 Zagreb