Od 01. siječnja 2016. na snagu je stupio Zakon o računovodstvu (Narodne novine br. 78/15.), isti je izmijenjen i dopunjen Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Narodne novine br. 134/15.).

“Kontrola knjigovodstvenih isprava”

Poduzetnik je dužan odrediti odgovornu osobu za kontrolu vjerodostojnosti isprava. To se određuje internim aktom poduzetnika (odluka, pravilnik i sl.). Imenovana osoba (likvidator) prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige treba provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave te istu potpisati odnosno odobriti na način iz kojeg se može jednoznačno utvrditi njezin identitet.

Kontrola se provodi na tri osnove:

  • Formalna kontrola – provjera da li isprava ima sve elemente u skladu sa Zakonom o PDV-u (čl.79 obavezni elementi računa), i Zakona o fiskalizaciji (čl. 9 obavezni elementi računa),
  • Računska kontrola – odnosi se na provjeru ispravnosti računskih operacija primjenjenih u računovodstvenoj ispravi
  • Suštinska kontrola – odnosi se na provjeru da li se poslovni događaj dogodio onako kako je na poslovnoj ispravi zabilježeno

Svaki poduzetnik treba za sve skupine dokumenata odrediti osobu ili osobe koje će prije unosa i računovodstvene obrade podataka iz knjigovodstvene isprave provesti kontrolu ispravnosti i pravovaljanosti knjigovodstvene isprave. Važno je naglasiti da je neophodno osigurati da se iz ovjere dokumentacije može shvatiti koja je osoba kontrolirala pojedini dokument.

U ponudi je velik broj pečata pa ako se odlučite za kupovinu istog savjetujemo minimum podataka ;
oznaku LIKVIDIRANO,
ime i prezime likvidatora sukladno odluci ili pravilniku,
datum zaprimanja

Ujedno vas obavještavamo da će svi dokumenti dostavljeni na knjiženje a koji ne sadrže oznaku likvidatora u obostranom interesu biti vraćeni.

U nastavku dajemo primjere jednostavne odluke i pravilnika o likvidaturi dokumentacije društva.